fbpx

Odense Kommune oplever lige som mange andre kommuner en stigning i antallet børn og unge med brug for et tilbud med specialpædagogiske kompetencer og særlige rammer. Særligt indenfor autismeområdet erfarer Odense Kommune et stigende behov – allerede fra børnene er i børnehavealderen.

Børn- og Ungeforvaltningen har derfor brug for at øge andelen af særlige børnehavepladser til børn med autisme og andre børn, som har brug for en autismefaglig pædagogik. Lige nu er der fokus på kvaliteten i dagtilbuddet, så alle børn får de bedst mulige rammer og voksne med specialiserede pædagogiske færdigheder omkring dem.

Vi vil løbende udvikle vores tilbud til børnene, så ny viden og nye kompetencer hos vores medarbejdere sættes i spil. På autismeområdet ser vi muligheden for at udvikle vores tilbud og skabe flere forskellige tilbud med forskellige former for rammer og pædagogiske praksis tilpasset børnenes forskellige behov.

Dagtilbudschef, Mette Hviid Laustsen. 

Flere børn – flere pladser

Enghaveskolens Børnehave har lige nu 36 børn. Oprindeligt var børnehaven indrettet til seks børn. 

Specialbørnehaven på Enghaveskolen suppleres nu med flere målrettede tilbud i kommunen. Det første nye tilbud er “Den Store Legeplads”. Det er et selvstændigt hus i tilknytning til Ejerslykke Børnehave med egen indgang og egen legeplads. Der er allerede fem børn visiteret til “Den Store Legeplads”, og der er mulighed for visitation af yderligere tre børn. Der er med andre ord i alt otte særlige pladser og en fast bemanding på seks voksne med særlige autismepædagogiske kompetencer.

Vi er kommet godt i gang, hvor børn og medarbejdere oplever en genkendelig dag, der tager højde for børnenes behov for fast struktur. De fem børn har egen indgang og garderobe, hvor deres forældre afleverer og henter dem på den måde, der fungerer for familien. I løbet af dagen er der mulighed for, at børnene har fælles aktiviteter, men vi har også en særlig opmærksomhed på, at det enkelte barn kan få ro, når det har behov for det.

Anne Øberg, daglig pædagogisk leder i Ejerslykke Børnehave.

Der er oprettet endnu et nyt tilbud i tilknytning til Tornbjerg Børnehus. Her er lige nu tre børn visiteret til den særlige enhed, og der er mulighed for visitation af yderligere fem. Også i alt otte særlige pladser.

Endnu et nyt tilbud skal etableres, men her mangler Børn- og Ungeforvaltningen fortsat at finde en endelig placering og opstartsdato. Der er endnu ingen børn visiteret hertil. Tilbuddet etableres med plads til i alt otte børn.

Her i foråret 2023 er der i alt 44 børn i Odense Kommune visiteret til særlige tilbud med autismespecifik pædagogik. Generelt er der altid flere børn i foråret end lige efter sommerferien, fordi de ældste børn i gruppen starter i skole i august. 

Forventet udvikling i 2023

Børn- og Ungeforvaltningen forventer, at 12 børn forlader Enghaveskolens børnehave til sommer for at starte i skole. Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er udfordret på de fysiske rammer, så ambitionen er, at de nye tilbud med autismespecifik pædagogik kan supplere Enghaveskolens Børnehave som tilbud.

Det er fagfolk i visitationsudvalget, der vurderer hvilket af de særlige tilbud, det enkelte barn vil profitere af. Det er vanskeligt at forudsige præcist hvor mange og hvilke børn, der visiteres til en særlig børnehaveplads i løbet af året. Forventningen er dog, at der fortsat er flere børn med behov for et særligt tilbud tilrettelagt med autismespecifik pædagogik.

Udviklingen i økonomi og kvalitet

I forbindelse med etablering af de nye tilbud, er der afsat ekstra midler til opstarten. Opstarts- og etableringsudgifterne omfatter både anlægs- og driftsmidler. Der er endnu ikke et endeligt overblik over, hvad etableringsudgifterne samlet set løber op i.

Der opereres med et estimat på anlægsudgifter på 2 til 4 millioner kroner. Anlægsmidlerne bliver anvendt til den fysiske indretning, så enhederne kan fungere som selvstændige enheder beliggende i tilknytning til et børnehus. Selvstændige enheder er børnehaver med egen indgang, egne garderober, afgrænset legeplads og lignende.

Driftsudgifterne vil i en periode være højere end driftsudgifterne på længere sigt. Det skyldes blandt andet udgifter til kompetenceudvikling af medarbejderne og en højere personalenormering i en overgangsfase. Det er nødvendigt at ansætte medarbejderne på forhånd, så de kan tage imod børnene, når de bliver visiteret i løbet af året. Børn- og Ungeforvaltningen forventer ekstra driftsudgifter på 3-4 millioner kroner i den løbende opstart af pladserne. De endelige driftsudgifter afhænger af i hvilket tempo, der bliver visiteret børn til de nye pladser, og hvordan behovet udvikler sig.

Hvad er dobbelte ressourcepladser?

I faglige vendinger kaldes specialpladser – og herunder også pladserne til børn med behov for autismefaglig pædagogisk praksis og særlige rammer – dobbelte ressourcepladser. Det er et begreb, som dækker over mange ting og ikke betyder andet end, at der er tale om et særligt tilbud. De pladser, der oprettes, er dobbelte ressourcepladser men en ny type dobbelte ressourcepladser, som er særligt tilrettelagt med henblik på børn med autisme og deres særlige behov. 

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere