fbpx

De 15-25-årige cykler mindre end de gjorde tidligere. En ny undersøgelse viser, at de unges cykelmønster præges af både de unges forældre og deres uddannelsesinstitutioner.

Hovedresultater:

  • Forældrenes indsats kan være medvirkende til, at unge cykler til deres uddannelse. 36 pct. af de unge, som er blevet opfordret til at cykle til uddannelsen af deres forældre, cykler fast. For de unge, som ikke er blevet opfordret af deres forældre, er det kun 24 pct., der cykler fast.
  • Uddannelsesinstitutioner kan spille en aktiv rolle for at få de unge til at cykle, men blot 17 pct. af de unge har oplevet, at deres ungdomsinstitution har opfordret dem til at cykle.
  • Kommuner, regioner og offentlige institutioner kan spille en større rolle for at få flere unge til at tage cyklen, når de skal til deres uddannelse eller på job. De unge, der er opfordret til at tage cyklen, cykler også i højere grad til uddannelse og arbejde.

Baggrund

Danskerne har de seneste år fravalgt cykelturen til fordel for andre transport-former. Denne tendens gør sig gældende på tværs af aldersgrupper og derfor også blandt de unge. Fra 2014 til 2021 er der sket et fald på 30 pct. i andelen af rejser foretaget på cykel af unge. Ser man på den samlede befolkning, er andelen af rejser på cykel i samme periode faldet med 32 pct. (1).

Denne analyse bygger på data fra Danske Regioner og Vejle Kommunes spørgeskemaundersøgelse af unges transportvaner. Spørgeskemaet er udviklet af Operate i samarbejde med Danske Regioner og Vejle Kommune. Dataindsamlingen er foretaget af Megafon og er baseret på en repræsentativ stikprøve (2).

Hvordan er unges cykelvaner?

Afstande har ikke overraskende en stor betydning for, hvorvidt unge vælger at tage cyklen. En af de stærkeste forklaringer på unges cykelvaner er således, om de kan nå arbejdsplads eller uddannelsesinstitution inden for 15 minutter. Der er betydelige forskelle mellem cykeladfærd blandt unge, der kan nå og ikke nå arbejdsplads eller uddannelsesinstitution eller indkøb inden for 15 minutter. Eksempelvis kan 37 pct. af de unge nå deres uddannelsesinstitution inden for 15 minutter. Ud af disse 37 pct. cykler halvdelen 4-7 dage om ugen, mens 27 pct. aldrig cykler. Af de 63 pct., som ikke kan nå uddannelsesinstitutionen på 15 min, cykler kun 18 pct. 4-7 dage om ugen, mens 64 pct. aldrig cykler.

I forlængelse heraf er det relevant at undersøge, hvordan danske unge anser cykelvaner og cykeladfærd i deres familier. 40 pct. angiver, at de er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at det er naturligt, at alle i familien cykler. Her spiller geografi en stor rolle. I Region Hovedstaden mener 48 pct., at det er naturligt, mens det i Region Sjælland kun er 29 pct.

Indsnævres det geografiske perspektiv yderligere, ses også relativt store forskelle i, hvilket område de unge bor. For unge i storbyen er det 47 pct, der angiver, at det er naturligt, at alle i familien cykler, mens det for unge i provinsen er 30 pct. og på landet 33 pct.

Særligt de unge uden for Region Hovedstaden cykler mindre end for tre år siden. Ligeledes er der flere unge i Region Hovedstaden, der cykler mere i dag end for tre år sammenlignet med de unge uden for hovedstadsregionen.

Forældrene spiller en rolle i ungdommens transportvaner

44 pct. af de unge har oplevet, at deres forældre har opfordret dem til at tage cyklen til uddannelse, arbejde eller fritidsaktiviteter. Ud af unge som er blevet opfordret til at tage cyklen til uddannelse (46 pct.), så cykler 36 pct. af dem ml. 4-7 dage om ugen. For de unge som ikke er blevet opfordret af deres forældre, cykler kun 24 pct. 4-7 dage om ugen. Andelen af unge, der aldrig cykler til uddannelse, er langt større hos de unge, som ikke er blevet opfordret af deres forældre. Det gælder således for 59 pct. som aldrig cykler mod 40 pct. af unge, som er blevet opfordret.

Sammenhængen mellem forældrenes opfordringer og de unges cykelvaner er uafhængig af de unges transporttid til uddannelse og arbejde. Tilsyneladende har forældrenes opfordringer den største effekt på dem, der har langt til uddannelse og arbejde.

Hvilken rolle kan arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner spille?

Kun 8 pct. af de unge har oplevet, at fx kommuner har opfordret til at tage cyklen. Undersøgelsen tyder på, at de unge ikke er blevet eksponeret for kommunikation og kampagner. 83 pct. angiver således, at deres uddannelsesinstitution IKKE har opfordret dem til at tage cyklen. Herunder angiver 27 pct. af de unge, at de cykler 4-7 dage om ugen. Af de 17% der angiver, at deres uddannelsesinstitution har opfordret dem til at tage cykle, angiver 40 pct., at de cykler 4-7 dage om ugen.

Noter:

(1) DTUs Transportvaneundersøgelse 2022 (cta.dk)

(2) Data er indsamlet gennem en kombination af internet- og telefonundersøgelse med invitation gennem Digital Post til 15.353 unge i aldersgruppen 15-25 år i hele landet. Det endelige datasæt indeholder 2.953 respondenter, og de endelige resultater er vægtet på køn, alder og region.  

MitOdense cyklen

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere