fbpx

I Odense skal vi transportere os grønnere i fremtiden, så vores by kan blive klimaneutral senest i 2030. Parkeringstakserne siger med den nye grønne mobilitetsplan.

Odense vokser, og flere mennesker skal sikres ren luft og mindre støj, hvor de bor og opholder sig. Samtidig skal odenseanerne have transportmuligheder, der fungerer i hverdagen, og som understøtter det sunde og bæredygtige valg.

Det kræver forandringer i måden, vi bevæger os rundt i Odense på.

En grøn mobilitetsplan skal fremme grøn og aktiv transport ved at prioritere gang, cykel og kollektiv transport over biltrafikken.

Ændring i takserne for parkeringslicenser fra den 1. januar 2024

Differentiering af taksten gælder for beboer- og erhvervslicens. Opretter eller fornyer du en licens fra den 1. jan 2024, koster licensen 1200 kr./år for fossile køretøjer, mens nuværende pris 600 kr./år fastholdes for 100% elbiler.

Da kundelicensen ikke er tilknyttet et reg. nr., kan der derfor ikke differentieres efter køretøj. Prisen for kundelicens som oprettes eller fornys fra den 1. jan 2024 stiger fra 600 kr./år til 1200 kr./år.

Forlig om en ny grøn mobilitetsplan den 22. november 2023

Et flertal af byrådets partier indgik den 22. november en politisk aftale om en ny grøn mobilitetsplan. Den nye mobilitetsplan erstatter aftalen fra den 9. juni 2023.

Den grønne mobilitetsplan er baseret på to afgørende målsætninger:

Der skabes en sammenhængende by, hvor borgernes hverdag i hele kommunen hænger sammen, hvor byens liv udvikles, og det er attraktivt at drive forretning, og hvor der stadig er adgang til byen og bymidten i bil. Derfor ønsker forligspartierne, at aktiviteten i bymidten udvikles, så der i 2030 bor og færdes 25% flere mennesker inden for Ring 1 i forhold til i dag.

– Der skabes en mere grøn og bæredygtig mobilitet i hele kommunen, så vi også i vores transportvalg fremmer den grønne omstilling og en mere bæredygtig udvikling af byen. Derfor sikrer planen de nødvendige CO2-reduktioner, så den samlede CO2-udledning fra transport reduceres med 46 %.

Forligspartierne er enige om, at planen ikke er lykkedes, før begge målsætninger er opfyldt.

Seks fokusområder

Den grønne mobilitetsplan har seks fokusområder.

Hvert fokusområde rummer en række åbningstræk og afgrænsede eksperimenter med et samlet forventet CO2-reduktionspotentiale.

Forligspartierne ønsker, at der tages udgangspunkt i disse seks fokusområder i den videre planlægning:

  1. Hastighed – eksempelvis nedsat maxhastighed for biler indenfor ring 2 og nedsat hastighed på udvalgte støjplagede veje.
  2. Kollektiv trafik – blandt andet med fokus på bedre flow i trafikken for busser vha. busbaner samt flere afgange på de ruter, der har flest passagerer.
  3. Non road – omstilling af mobile ikke-vejgående maskiner, som blandt andet dækker over byggerimaskiner, landbrugsmaskiner og mindre havemaskiner, ved for eksempel at stille krav i fremtidige kommunale udbud om skift til eldrevne maskiner.
  4. Klimavenlige byområder – tiltag, der skal gøre det hurtigere og mere sikkert at færdes som fodgænger og cyklist. Eksempelvis ved at indføre mobilitetszoner, som er byområder, der lukkes af for gennemkørende biltrafik og samtidig giver plads til fredeligere og grønnere byrum til andre aktiviteter.
  5. Elektrificering og parkering – flere ladestandere til elbiler og ”forlomme” til nulemissionskøretøjer på udvalgte p-pladser, såsom lavere parkeringstakst for elbiler end for fossile biler.
  6. Samkørsel og delebiler – Eksempelvis gratis p-pladser til delebiler ved alle kommunale p-anlæg og opstart af samarbejde med private og almene boligorganisationer om udbredelse af samkørsel og delebiler.

Borgere og erhvervsliv bidrager til udformningen

Vi prioriterer højt, at borgerne sammen med Odense Kommune har mulighed for at tale sammen om, hvordan vi i fællesskab finder de bedste løsninger i Odenses nye, grønne mobilitetsplan.

Vi har modtaget en bred vifte af input fra både byens borgere og erhvervsliv via bl.a. borgermøder, Odense Borgerklimaråd, den online platform ‘Dialogportalen’, foruden debatter i diverse medier.

Alle de mange input er samlet i en rapport og har været del af de politiske forhandlinger om en ny grøn mobilitetsplan for Odense.

Læs mere om borgernes bidrag og find rapporten her.

Også i det kommende arbejde med at konkretisere mobilitetsplanens mange initiativer vil byens borgere, virksomheder og foreninger løbende blive inddraget.

MitOdense – det, der samler os

MitOdense anvender cookies. Ved at bruge mitodense.dk, har vi behov for at du godkender vores brug af cookies på siden. Cookies er lovpligtigt at informere om og med til at gøre din oplevelse bedre.   Læs mere